Toelatingseisen

Als een constructeur, ontwerper of toetser wil toetreden tot het Constructeursregister RC/RO/RT dient hij aan de eisen op het gebied van kennis en werkervaring te voldoen. Door aan deze eisen te voldoen wordt de registerconstructeur, registerontwerper en registertoetser zichtbaar als professional. Opdrachtgevers zijn verzekerd van kwaliteit en deskundigheid.
De toelatingseisen voor een registerconstructeur, registerontwerper en registertoetser a en b zijn verschillend, zowel op het gebied van kennis als werkervaring. De eisen voor een registerontwerper en registertoetser b zijn zwaarder. Onderstaand treft u een schematische weergave van de uitgangspunten voor kennis en werkervaring.

Basiseisen voor inschrijving van het Constructeursregister RC/RO/RT

basis eisen aan leden van het Constructeursregister RC/RO

Het Constructeursregister RC/RO/RT ziet de registerconstructeur en de registertoetser a als een ervaren constructeur met voldoende opleiding, kennis en ervaring op het gebied van construeren. De registerontwerper en de registertoetser b beschikken over ruime kennis en ervaring als ontwerper of toetser. Bij (complexe) bouwwerken maakt de registerontwerper binnen het ontwerpteam in brede zin de technische keuzes en afwegingen. Tevens draagt de registerontwerper de verantwoording om te komen tot een goed afgewogen technisch ontwerp. De registertoetser b is verantwoordelijk voor de toetsing van projecten in gevolgklasse 2b en 3.

Een registerconstructeur:

 • beschikt over een grondige basiskennis van materiaalkunde, toegepaste mechanica, analysetechnieken, constructiegedrag en uitvoeringstechnieken;
 • heeft aandacht voor duurzaamheid, levensduurbeschouwingen, interactie met andere ontwerpdisciplines, zoals geotechniek, etcetera;
 • staat open voor innovaties en toepassen van nieuwe technieken;
 • is in staat om verschillende bouwsystemen optimaal toe te passen;
 • houdt in het ontwerp rekening met de maakbaarheid tijdens de uitvoering en de montage;
 • houdt in het ontwerp rekening met de onderhoudbaarheid van de constructie:
 • heeft oog voor duurzaamheid en mogelijk constructieve bijdragen daarin;
 • heeft een houding van maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • heeft minimaal 6 jaar werkervaring

Een registerontwerper:

 • beschikt over een grondige basiskennis van materiaalkunde, toegepaste mechanica, analysetechnieken, constructiegedrag en uitvoeringstechnieken;
 • maar ook over bredere kennis: duurzaamheid, levensduurbeschouwingen, interactie met andere ontwerpdisciplines, zoals geotechniek, etcetera;
 • heeft interesse in innovaties en toepassing van nieuwe technieken;
 • ontwerpt regelmatig constructief uitdagende projecten;
 • is in staat om integraal te ontwerpen;
 • is in staat om verschillende bouwsystemen optimaal toe te passen;
 • houdt in het ontwerp rekening met de maakbaarheid tijdens de uitvoering en de montage;
 • heeft expertise van bestekken en contractvormen en ziet het verband tussen deze expertise en de verantwoordelijkheid die hij/zij heeft voor de constructieve veiligheid:
 • houdt in het ontwerp rekening met de onderhoudbaarheid van de constructie:
 • draagt de eindverantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid in het gehele project;
 • overziet het totale project;
 • heeft oog voor duurzaamheid en mogelijk constructieve bijdragen daarin;
 • heeft een houding van maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • heeft minimaal 10 tot 15 jaar werkervaring, waarvan 5 jaar als ontwerper.

Een registerontwerper met specialisatie:

 • beschikt over een grondige basiskennis van materiaalkunde, toegepaste mechanica, analysetechnieken, constructiegedrag en uitvoeringstechnieken;
 • heeft ook aandacht voor duurzaamheid, levensduurbeschouwingen, interactie met andere ontwerpdisciplines, zoals geotechniek, etcetera;
 • heeft interesse in innovaties en toepassing van nieuwe technieken;
 • ontwerpt regelmatig constructief uitdagende projecten;
 • is uitmuntend in zijn vakgebied, de top of the bill;
 • is in staat om verschillende bouwsystemen optimaal toe te passen;
 • houdt in het ontwerp rekening met de maakbaarheid tijdens de uitvoering en de montage;
 • heeft expertise van bestekken en contractvormen en ziet het verband tussen deze expertise en de verantwoordelijkheid die hij/zij heeft voor de constructieve veiligheid:
 • houdt in het ontwerp rekening met de onderhoudbaarheid van de constructie:
 • draagt verantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid op een onderdeel van het project;
 • heeft hetzelfde niveau als een Registerontwerper;
 • heeft oog voor duurzaamheid en mogelijk constructieve bijdragen daarin;
 • heeft een houding van maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • heeft minimaal 10 tot 15 jaar werkervaring, waarvan 5 jaar als specialist.

Een registertoetser:

 • moet beschikken over een grondige basiskennis van materiaalkunde, toegepaste mechanica, analysetechnieken, constructiegedrag en uitvoeringstechnieken;
 • maar ook over bredere kennis: duurzaamheid, levensduurbeschouwingen, interactie met andere ontwerpdisciplines, zoals geotechniek, uitvoering, brand, etc.;
 • heeft kennis van voorkomende schade mechanismen als gevolg van foutieve ontwerpen, uitvoeringsvoorbereidingen en de uitvoering van werken en kan deze schade mechanismen terug brengen naar een preventieve controlestrategie;
 • heeft interesse voor innovaties en is in staat deze nieuwe technieken te beoordelen;
 • beoordeelt / controleert regelmatig constructief uitdagende projecten door middel van het maken van controleberekeningen en/of analyses;
 • is in staat constructies snel en effectief te doorgronden en de constructieve risico's in beeld te brengen;
 • is in staat om integraal (ontwerp, uitvoering en bouwdiscipline overstijgend) een bouwwerk te beoordelen op constructieve veiligheid;
 • is in staat om verschillende bouwsystemen in samenhang te beschouwen incl. bouwveiligheid;
 • is in staat de behoefte van de klant te lezen uit het contract / vraagspecificatie en deze te vertalen naar constructieve veiligheid;
 • draagt de eindverantwoordelijkheid voor de toetsing van de constructieve veiligheid in het gehele project;
 • overziet het totale project;
 • heeft oog voor duurzaamheid en mogelijk constructieve bijdragen daarin;
 • heeft een houding van maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • heeft minimaal 10 tot 15 jaar werkervaring, waarvan 5 jaar als controlerend constructeur;
 • kennis van de globale normen, de bouwregelgeving en de daarop aansluitende wetten;
 • heeft ervaring opgedaan met risico-analysemethoden en risicogestuurd toetsen;
 • onderhoudt contact met toezichthouders/inspecteurs;
 • van belang zijnde competenties:
  • analytisch vermogen
  • stressbestendig
  • samenwerken / oplossingsgericht
  • overtuigen
  • resultaatgericht
  • creatief
  • zorgvuldig handelen
  • integriteit en onpartijdigheid
  • onderscheid hoofd- en bijzaken
  • beoordeling bouwveiligheid bestaande bouw
  • communicatief
  • minimaal 6 jaar ervaring, waarvan 3 jaar als toetser t.b.v. klasse 1-2a
  • minimaal 10 jaar ervaring, waarvan 5 jaar als toetser t.b.v. klasse 2b-3.

Eisen kennis

Door te toetsen op basisopleiding, cursussen en andere vakinhoudelijk gerelateerde activiteiten bewaakt het Constructeursregister RC/RO/RT het kennisniveau van de constructeurs, ontwerpers en toetsers. Hoe gaat het toetsen in zijn werk? Het Constructeursregister RC/RO/RT maakt gebruik van een puntenstelsel waarin de waardering voor de basisopleidingen, cursussen en andere kennisgerelateerde activiteiten is vastgelegd. Als men voor registerconstructeur en registertoetser a in aanmerking wil komen, dient ment 550 kenniseenheden te behalen en voor registerontwerper en registertoetser b 750 kenniseenheden.

De puntenwaardering voor de basisopleidingen treft u aan in tabel 1.

De puntenwaardering voor cursussen en vakinhoudelijk gerelateerde activiteiten in tabel 2.
Wilt u een voorbeeld van toewijzing in punten, klik dan hier voor de voorbeeldrapportage.

Tabel 1
Opleiding Punten
TU 600
HBO (Wtb, Bk, CT)/HTS 400
HTI/BSEng i.c.m. HBO niet constructief 400
MSEng 160
PMSE 200
HTI 2e en 3e jaars, staal of beton 120
HTI staal en beton 150
Master HBO 120

De basisopleiding wordt beschouwd als het basis kennisniveau van de constructeur, de ontwerper en de toetser a en b en levert veel punten op. Let wel, het eindniveau van de basisopleiding is bepalend voor het te behalen aantal kenniseenheden. Onderstaand enkele voorbeelden.

Voorbeeld 1: De opleiding HBO Civiele Techniek gevolgd door de TU levert 600 punten op.
Voorbeeld 2: Een niet constructieve HBO opleiding gevolgd door de HTI/BSEng levert 400 punten op.

Mocht het puntenaantal uit de opleiding ontoereikend zijn, dan kan men punten verzamelen uit activiteiten uit tabel 2.

Overzicht waardering kenniseenheden en permanente educatie (KE's en PE's)

Tabel 2
Categorie
aantal dagen
1
2
3
4
5
6
7
8
Opmerkingen/voorbeelden

effectieve uren
6
12
18
24
30
36
42
48


aantal punten voor activiteit

1
per opl/cursus
opleiding techniek
3
6
9
12
15
18
21
24
constructieve ankers
met diploma
4
8
12
16
20
24
28
32
dynamica, voorspantechniek
2/3
per opl/cursus
Opleiding aanpalend / software / management
2
3
4
6
7
9
10
12
besteksopleiding, juridische aspecten, 3D Revit, ICT  o.g.
met diploma/toets
3
4
6
8
10
12
14
16
4
per jaar
per coll
docentschap
1
2
3
4
5
6
7
8
BSc = licht niveau
college uren vakafhankelijk
2
4
6
8
10
12
14
16
MSc = zwaar niveau
5a
Voordrachten
1 pnt eenvoudige voordracht (0.5u)
2 pnt gastcoll (1u)
4 pnt workshop / dagdeel

5b
Publicaties
4 pnt technisch, iedere auteur
2 pnt overig aanpalend

6
per act.
per jaar
per jaar
Vakgerichtecie's
Indiv. activiteit
Commissies
Bestuurslid / redactie
4 pnt: activiteit / betrokkenheid / onderwerp
3 pnt: examinator; arbiter / act
2 pnt: CvD; B'lid technisch; gebr groep
1 pnt: VNc, Geo / Nli / BmS / BV / KOD / red lid
Studiecellen

Cur cie's / stufib e.d.
Niet technisch / aanpalend
7
per act.
bijwonen lezingen/studie-dagen
3 pnt: volle technische studiedag
2 pnt: studiemiddag idem stufib, stumico, stubeco, stutech
1 pnt: excursie / aanpalend college
kopie deelnemerslijst / bewijs van deelname
8
incompany kennisoverdracht
1 pnt: tech lezing als toehoorder (1u)
2 pnt: gastcollege (1u)

kopie presentielijst
9
incompany cursus
gelijke verdeling als opleiding zonder diploma / toets,
kopie presentielijst en afstemming inhoud vooraf
10
Literatuur
Bijhouden vakliteratuur (zelf aangeven welke en relevante)
0 pnt
Voor RC en RTa tot maximaal 30 pnt uit cat 2/3 tbv 1e registratie
Voor RO en RTb tot maximaal 50 pnt uit cat 2/3 en 3- uit cat 5 tbv 1e registratie

Bij permanente educatie: registerconstructeurs en registertoetsers a dienen in 3 jaar tijd 30 PE punten te behalen, registerontwerpers en registertoetsers b 40 PE-punten. Maximaal 50% van het totaal aantal PE-punten mag afkomstig zijn uit categorie 8. Een overflow aan PE-punten kan 1x naar de volgende periode van drie jaar meegenomen worden.

Eisen werkervaring

Het Constructeursregister RC/RO/RT heeft het werkgebied van de constructeur onderverdeeld in vijf niveaus. Het werkgebied van de ontwerper is in twee niveaus verdeeld. Het werkgebied van de toetsers is onderverdeeld in 4 niveaus. In onderstaande tabel treft u de niveaus aan met de bijbehorende wegingsfactor. Het Constructeursregister RC/RO/RT beschouwt de werkervaring als meest zwaarwegend onderdeel van de toetsing. Kandidaten dienen over voldoende brede ervaring te beschikken. Een constructeur die bijvoorbeeld zes jaar uitsluitend heipalen heeft doorgerekend heeft onvoldoende 'gewicht' om in aanmerking te komen voor registerconstructeur.

Voor het beoordelen van de werkervaring maakt het Constructeursregister RC/RO/RT gebruik van ervaringseenheden. Ervaringseenheden worden toegekend aan de hand van het niveau en de duur van de werkzaamheden. Daarnaast vereist het Constructeursregister RC/RO/RT dat (voormalige) leidinggevenden en/of opdrachtgevers de werkervaring accorderen.

Klik hier voor de voorbeeldrapportage, waarin toewijzing ervaringseenheden is verwerkt.

Registerconstructeur
Werkzaamheden Niveaueenheidnγ
Tekenaar maakt onder leiding constructieve tekeningenC1 jaren 0
Constructeur ontwerpt en berekent details en/of bouwdelen onder supervisieC2 jaren 0,4
Constructeur ontwerpt en berekent zelfstandig details en/of bouwdelen, berekent onder supervisie hoofddraagconstructiesC3 jaren 0,8
Constructeur ontwerpt/berekent zelfstandig constructiesC4 jaren 1,0
Constructeur / projectleiderC5 jaren 1,2
 • Minimaal te behalen ervaringseenheden bedraagt 6
 • Totale werkervaring minimaal 6 jaar op basis van 40 uur per week
 • Minimaal 70% van de ervaring op niveau C4 of hoger
 • Maximaal 10% van de ervaring op niveau C2
 • Ervaring op niveau C1 telt niet mee
 • Ervaring ouder dan 10 jaar telt niet mee (m.u.v. overgangsregeling)
 • Maximaal 40% van de ervaring mag opgedaan zijn bij werkzaamheden aan bouwdelen, zoals fundatiepalen, prefab-beton, enzovoorts
 • Ervaring gevalideerd door (voormalig) werkgever of opdrachtgever

Bij werkervaring op C4 niveau draagt de constructeur de eindverantwoordelijkheid voor het constructieve ontwerp. Bij werkervaring op C3 niveau is dit niet het geval. Het wel of niet dragen van de eindverantwoording telt zwaar mee in de beoordeling.

Registerontwerper
Functieomschrijving Niveau Eenheid n factor γ
Specialist constructeur O1 jaren 0,8
Constructief adviseur, raadgevend adviseur O2 jaren 1,2

Er zijn verschillende typen registerontwerpers: de specialist/lead-engineer die op zijn kennisgebied een autoriteit is. En de constructief adviseur die het gehele spectrum van construeren beheerst en daardoor kan optreden als hoofdconstructeur op een project.

 • Minimaal te behalen ervaringseenheden bedraagt 5 (in de functie van ontwerper)
 • Ervaring minimaal 5 jaar als ontwerper op basis van 40 uur per week
 • Ervaring ouder dan 10 jaar telt niet meer mee (m.u.v. overgangsregeling)
 • Ervaring bevestigd door (voormalige) werkgever en/of opdrachtgever
Registertoetser
Niveau Werkzaamheden voor Eenheid n Y
RTa gevolgklasse CC1 jaren 1
RTa gevolgklasse CC2a jaren 1
RTb gevolgklasse CC2b jaren 1
RTb gevolgklasse CC3 jaren 1

Er zijn verschillende typen registertoetsers: de toetser die op zijn kennisgebied goed thuis is in de gevolgklasse CC1 en CC2a En de toetser die het gehele spectrum van beoordelen beheerst en daardoor ook kan optreden bij de gevolgklasse CC2b en CC3.

Registertoetser A
 • Minimaal te behalen ervaringseenheden bedraagt 6 (is gelijk aan 6 jaar werkervaring)
 • Minimaal 50% van de werkervaring is t.b.v. de gevolgklassen CC1 en CC2a
 • Ervaring ouder dan 10 jaar telt niet mee (m.u.v. overgangsregeling)
 • Ervaring bevestigd door (voormalig) leidinggevende
Registertoetser B
 • Minimaal te behalen ervaringseenheden bedraagt 10 (is gelijk aan 10 jaar werkervaring)
 • Toetswerk en projectmatig werk voor gevolgklassen CC2b en CC3 is minimaal 5 ervaringseenheden (= min. 5 jaar met projecten uit CC2b en/of CC3)
 • Ervaring ouder dan 15 jaar telt niet mee (m.u.v. overgangsregeling)
 • Ervaring bevestigd door (voormalig) leidinggevende
Beschrijving gevolgklassen:
Gevolgklasse CC1
 • eengezinswoningen niet hoger dan 4 bouwlagen;
 • agrarische gebouwen;
 • gebouwen, waarin zelden mensen komen of verblijven.
Gevolgklasse CC2a: Lage risicogroep
 • globaal: tot en met 4 bouwlagen (woonhuizen/kantoren) en 3 bouwlagen (industrie/winkels);
 • alle gebouwen met niet meer dan 2 bouwlagen en een vloeroppervlak niet groter dan 2000 m2 op iedere bouwlaag;
 • scholen (1 bouwlaag).
Gevolgklasse CC2b: Hoge risicogroep
 • alle gebouwen met vloeroppervlakte op een bouwlaag 2000 – 5000 m2 (hotels, flats, appartementgebouwen en woongebouwen, kantoren, hotels, winkelcentra), met meer dan 4 bouwlagen, maar niet hoger dan 15 bouwlagen;
 • ziekenhuizen niet hoger dan 3 bouwlagen;
 • parkeergarages met maximaal 6 verdiepingen.
Gevolgklasse CC3
 • alle gebouwen niet in klassen 2a en 2b m.b.t. vloeroppervlakte en aantal bouwlagen;
 • alle gebouwen waarin publiek in grote getale aanwezig kan zijn zoals stadions voor meer dan 5000 toeschouwers;
 • gebouwen voor de opslag van gevaarlijke stoffen of gevaarlijke processen.

Assessment

In de toelatingsprocedure voor een registerontwerper en de registertoetser a en b is een assessment standaard opgenomen. Tijdens een assessment wordt de kandidaat met name ondervraagd over een zelf aangedragen project, waarbij hij/zij als constructief ontwerper of toetser betrokken is geweest.

Controle

Misschien wilt u zelf nagaan of u voldoet aan de eisen voor toetreding tot het Constructeursregister. U kunt dit doen onder Mijn CR. Nadat u bent ingelogd onder uw eigen usernaam en password kunt u uw opleiding, cursussen en werkervaring invullen. Ook kunt u daar uw rapportage opvragen dat aan de hand van uw invoer wordt samensgesteld. Klik hier voor de voorbeeldrapportage

Overgangsregeling

Het Constructeursregister heeft de toelatingsprocedure gebaseerd op het huidige aanbod van opleidingen en cursussen en gaat ervan uit dat constructeurs en toetsers zich ontwikkelen. Voor de huidige generatie constructeurs, constructief ontwerpers en toetsers verliep de ontwikkeling van kennis in sommige gevallen via de ervaring in de praktijk. Voor deze groep vormt het benodigd aantal kenniseenheden een struikelblok. Om deze groep ervaren constructeurs en toetsers niet uit te sluiten van het register is een overgangsregeling in het leven geroepen. Met behulp van deze aanvullende regeling kunnen constructeurs en toetsers met een tekort aan kenniseenheden toch toetreden tot het register.

Kenniseis registerconstructeur: 550. Overgangsregeling: vanaf 500 kenniseenheden.
Kenniseis registerontwerper: 750. Overgangsregeling: vanaf 650 kenniseenheden. Het tekort van 50 respectievelijk 100 kenniseenheden moet worden gecompenseerd met extra (toetsbare) werkervaring.

Kenniseis registertoetser A: 550. Overgangsregeling: vanaf 400 kenniseenheden. Kenniseis registertoetser B: 750. Overgangsregeling: vanaf 550 kenniseenheden. Het tekort van 150 respectievelijk 200 kenniseenheden moet worden gecompenseerd met extra (toetsbare) werkervaring.

Eén jaar werkervaring levert 25 kenniseenheden op.

Registerconstructeur:

Kennis:

Minimum aantal kenniseenheden: 500 ke's
Compensatie kennistekort: 2 jaar werkervaring op minimaal C4 niveau =  2 x 25 = 50 ke's
Totaal 550 ke's

Benodigde werkervaring:

Basiseis werkervaring: 6 ervaringseenheden
Compensatie tekort kenniseenheden: 2 jaar op minimaal C4 niveau = 2 ervaringseenheden
Totaal benodigd aantal ervaringseenheden: 8

Registerontwerper:

Kennis:

Minimum aantal kenniseenheden: 650 ke's
Compensatie kennistekort: 4 jaar werkervaring op O-niveau = 4 x 25 = 100 ke's
Totaal 750 ke's

Benodigde werkervaring:

Basiseis werkervaring: 5 ervaringseenheden op O-niveau
Compensatie kennistekort: 4 jaar werkervaring op O-niveau
Totaal benodigd aantal jaren werkervaring op O-niveau: 9

De overgangsregeling is van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 van kracht.

Registertoetser A:

Kennis:

Minimum aantal kenniseenheden: 400 ke's
Compensatie kennistekort: 6 jaar werkervaring in CC1, CC2a of min. C4-niveau = 6 x 25 = 150 ke's
Totaal 550 ke's

Benodigde werkervaring:

Basiseis werkervaring: 6 ervaringseenheden, waarvan 3 in CC1 en CC2a
Compensatie kennistekort: 6 jaar werkervaring in CC1, CC2a of min. C4-niveau
Totaal benodigd aantal ervaringseenheden: 12

Registertoetser B:

Kennis:

Minimum aantal kenniseenheden: 450 ke's
Compensatie kennistekort:
- 8 jaar werkervaring in CC2b-CC3 of O-niveau = 8 x 25 = 200 ke's
- 4 jaar werkervaring in CC1, CC2a of min. C4 niveau = 4 x 25 = 100 ke's
Totaal 750 ke's

Benodigde werkervaring:

Basiseis werkervaring: 5 ervaringseenheden uit CC2b, CC3
Compensatie kennistekort:
- 8 jaar werkervaring in CC2b, CC3 of O-niveau = 8 ee's
- 4 jaar werkervaring in CC1, CC2a of min. C4-niveau = 4 ee's

Totaal benodigd ervaringseenheden: 13 ee's op RTb-niveau en 4 ee's op RTa-niveau

Zoek een dienst met RO/RC Zoeken

Mededelingen

Procedure RC gewijzigd

miv 1 januari 2018
Lees meer

Constructieve veiligheid breedplaatvloeren

Informatiedocument en toelichting
Lees meer

Constructeur van het jaar 2018


Lees meer

» Lees alle mededelingen

info@constructeursregister.nl | 088-353 12 99 | Louis Braillelaan 80 | 2719 EK Zoetermeer